Användarvillkor

Senast uppdaterad: 2023-09-07

1. Inledning

1.1 Parterna
Dessa villkor (“Avtal”) reglerar användningen av Kingswood AI Chatbot-tjänster (“Tjänst”,  “Tjänster” eller “Tjänsten”) som tillhandahålls av Kingswood AB (“Kingswood”, “vi” eller “oss”) till våra kunder (“Kund”, “Kunden” eller “Kunder”). Genom att använda Tjänsten godkänner Kunden att följa och vara bunden av dessa villkor.

2. Tjänsten

2.1 Omfattning
Tjänsten som tillhandahålls av Kingswood är mångfacetterad och är skapad för att möta Kundens unika behov och specifikationer. Det inkluderar inte bara utvecklingen av AI Chatbots, men sträcker sig även till deras implementering och kontinuerliga support. Vårt mål är att skapa skräddarsydda lösningar som är i linje med Kundens affärsstrategi och mål. Utvecklingsfasen innebär noggrann planering, design och konstruktion av AI Chatbots som är optimerade för att möta specifika krav och behov. Implementeringen involverar integration av AI Chatbots i Kundens befintliga system och plattformar för en sömlös drift. Vidare erbjuder vi löpande support och underhåll för att säkerställa att AI Chatbots fortsätter att fungera effektivt över tid. Denna omfattande tillvägagångssätt är utformat för att förse Kunden med en heltäckande och anpassningsbar lösning som kan förbättra interaktionen med deras kunder och optimera deras verksamhet.

3. Användaruppgifter och Sekretess

3.1 Datainsamling
Genom att använda Tjänsten ger Kunden Kingswood ett tydligt och väldefinierat samtycke att samla in, lagra och behandla användaruppgifter i överensstämmelse med våra rigorösa integritetsprinciper och vår detaljerade integritetspolicy. Denna process är grundläggande för att förbättra och anpassa Tjänsten så att den bäst möter Kundens behov. Vi vill försäkra Kunden om att vi åtar oss att hantera användaruppgifter med högsta omsorg och följa alla relevanta dataskyddslagar (GDPR) och regelverk. Kundens integritet och dataskydd är centrala för vårt engagemang, och vi är dedikerade till att säkerställa att användaruppgifter behandlas på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vår integritetspolicy ger en detaljerad översikt över vilken typ av information som samlas in, hur den används och vilka rättigheter som Kunden har när det gäller användaruppgifter.

3.2 Konfidentialitet
Sekretess och skyddet av konfidentiell information är av yttersta vikt i vårt samarbete. Både Kingswood och Kunden åtar sig strikt att upprätthålla sekretessen för all information som utbyts i samband med utförandet av Tjänsten. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, affärshemligheter, tekniska specifikationer, strategisk planering och all annan känslig information som antingen part kan ha delgivit den andra. Vår gemensamma strävan är att säkerställa att sådan konfidentiell information inte avslöjas eller delas med tredje parter utan uttryckligt skriftligt samtycke från den part som äger informationen. Denna konfidentialitetsåtagande gäller både under vårt samarbete och efter dess avslutande. Vi förstår vikten av att skydda din och vår konfidentiella information och tar vårt ansvar för att upprätthålla sekretessen mycket seriöst. Vi förbinder oss att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att konfidentialitet och integritet respekteras i alla aspekter av vårt samarbete.

3.3 Integritetsförmedling
Om en användare i AI-chatten efterfrågar information angående GDPR, vår cookies-policy och/eller integritetspolicy, så kommer AI chatbot att förmedla användaren till de relevanta och fullständiga versionerna av dessa policyer på Kingswood’s officiella hemsida. Där kan användaren hitta utförlig information som beskriver våra riktlinjer och förfaranden gällande dataskydd, användning av cookies och hantering av personuppgifter. Detta säkerställer att användare har enkel tillgång till och möjlighet att granska och förstå våra policyer på ett detaljerat och transparent sätt. Vår strävan är att främja insyn och ge användare den nödvändiga informationen för att göra informerade beslut gällande deras integritet och dataskydd när de använder vår AI chatbot-plattform.

4. Avgifter och Betalning

4.1 Prissättning
Kostnadsaspekten av vårt samarbete är av avgörande betydelse, och vi förstår vikten av att erbjuda tydlighet och transparens i fråga om prissättning. Kundens åtagande att betala avgifterna och deras struktur kommer att vara föremål för en ingående diskussion och överenskommelse mellan parterna. Det är vår strävan att skapa en prissättningsstruktur som är rättvis och anpassad till de specifika krav och mål som Kunden har. Denna struktur kan omfatta olika aspekter såsom utvecklingskostnader, implementeringsavgifter och eventuella löpande avgifter för support och underhåll. Vi är öppna för att diskutera olika prissättningsalternativ och komma överens om en struktur som är fördelaktig för båda parter. Vår målsättning är att skapa en prissättningsmodell som reflekterar värdet av den Tjänst vi tillhandahåller och samtidigt tar hänsyn till Kundens ekonomiska planering och behov. Detaljerna om prissättningen kommer att specificeras i en offert som Kunden har möjlighet att utvärdera noggrant innan vi går vidare i vårt samarbete.

5. Immateriella Rättigheter

5.1 Äganderätt
Kingswood äger och kommer att behålla samtliga immateriella rättigheter till AI Chatbots och relaterad programvara som utvecklas som en integrerad del av Tjänsten. Detta innebär att alla innovativa lösningar, kodning, algoritmer, designelement och andra immateriella tillgångar som är en produkt av vårt arbete är och förblir vår exklusiva egendom. Kunden kommer att ha rätt att använda AI Chatbots och relaterad programvara i enlighet med de villkor och begränsningar som fastställs i dessa Villkor, men äganderätten till själva tekniken och dess komponenter ligger hos Kingswood. Vi är öppna för att diskutera användningsrättigheter och licensiering om det är relevant för vårt samarbete, men det är viktigt att förstå att äganderätten till själva AI Chatbots och relaterad programvara är en del av vår intellektuella egendom och skyddas som sådan. Denna tydliga äganderättsposition syftar till att skapa klarhet om parternas rättigheter och ansvar i samband med AI Chatbots som utvecklas inom ramen för Tjänsten.

6. Ansvarsbegränsning

6.1 Ansvarsfriskrivning
Kingswood är åtaget att erbjuda en Tjänst av hög kvalitet och pålitlighet. Dock är det nödvändigt att förstå att, oavsett vår strävan efter att leverera en framstående Tjänst, användningen av Tjänsten kan medföra vissa inhämtade risker och osäkerheter. Därför är det av grundläggande vikt att förstå och acceptera att all användning av Tjänsten sker på egen risk. Kingswood friskriver sig uttryckligen från allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, förlust eller anspråk som kan uppkomma i samband med användningen av Tjänsten. Denna ansvarsfriskrivning inkluderar, men är inte begränsad till, eventuell förlust av data, driftsavbrott, ekonomiska förluster eller skada på användarens eller tredje parts egendom. Vi vill påminna om att Tjänsten kan vara föremål för ytterligare ansvarsbegränsningar och -undantag som kan vara specificerade i andra avsnitt av vårt samarbete. Det är viktigt att notera att även om vissa ansvarsbegränsningar eller undantag kan gälla i särskilda fall, ändrar det inte det grundläggande faktum att användningen av Tjänsten alltid är på användarens eget ansvar. Kunden bör alltid utöva försiktighet och använda Tjänsten enligt deras eget omdöme och riskbedömning. Denna ansvarsfriskrivning syftar till att tydliggöra att Kingswood inte kan hållas ansvarigt för potentiella konsekvenser av Tjänstens användning och betonar vikten av att användare tar egna försiktighetsåtgärder.

7. Ändringar och Uppsägning

7.1 Ändringar av Tjänsten
För att kontinuerligt förbättra och optimera Tjänsten för våra kunder förbehåller sig Kingswood rätten att göra ändringar i Tjänsten och dess funktioner. Vi anstränger oss alltid för att göra sådana ändringar med omsorg och hänsyn till våra kunders behov. För större ändringar som kan ha en potentiell påverkan på Kundens användning av Tjänsten, kommer vi att tillhandahålla skälig förvarning. Detta ger Kunden möjlighet att förbereda sig för förändringar och anpassa sig till nya förutsättningar. Mindre förändringar som inte har en betydande inverkan på Tjänstens användning och funktionalitet kan publiceras utan förvarning. Vår målsättning är att upprätthålla en transparent och öppen kommunikation om ändringar av Tjänsten och att minimera eventuella störningar för våra kunder.

7.2 Uppsägning
För att bevara flexibiliteten och förtroendet i vårt samarbete, har både Kingswood och Kunden rätt att säga upp detta Avtal med skälig förvarning. Vi värderar samarbeten som är ömsesidigt givande och är öppna för att möjliggöra för båda parter att avsluta samarbetet om så krävs. Skälig förvarning kan variera beroende på de specifika omständigheterna och kan bestämmas i överenskommelse mellan parterna vid tidpunkten för uppsägningen. Detta ger oss möjlighet att hantera övergången smidigt och minimera eventuella avbrott eller påverkan på Kundens verksamhet. Eventuella villkor och konsekvenser som är kopplade till uppsägningen kommer att definieras och avtalas om i öppen dialog mellan parterna. Vår målsättning är att säkerställa att uppsägningen, om sådana behov uppstår, hanteras rättvist och ansvarsfullt för att säkerställa en smidig övergång och bevara de goda relationer som vi har byggt upp under samarbetet. Vi uppmuntrar Kunden att kontakta oss i förväg för att diskutera eventuella frågor eller bekymmer om uppsägningen av vårt samarbete och för att säkerställa att den sker enligt bästa praxis och i enlighet med gällande lagstiftning.

8. Varumärkning:

8.1 Branding
Vi är stolta över vårt arbete och vår produkt och vi förbehåller oss rätten att framhäva vårt varumärke och vår identitet i samband med AI Chatboten. Kingswood äger exklusiv rätt att branda AI Chatboten med vårt varumärke och identifiera den som en produkt och tjänst som vi tillhandahåller. Denna branding-process kan innefatta inkludering av Kingswood-logotypen, vårt företagsnamn och andra varumärkeselement i AI Chatbotens användargränssnitt och kommunikation. Detta syftar till att tydligt identifiera AI Chatboten som en del av Kingswoods omfattande tjänsteutbud och garantera dess äkthet och tillhörighet. Vi är öppna för att diskutera branding-arrangemang om det är relevant för vårt samarbete, men det är viktigt att förstå att äganderätten till varumärket och identiteten hos AI Chatboten ligger hos Kingswood. Kunden förbinder sig att respektera och följa eventuella branding-riktlinjer och villkor som överenskommer mellan parterna i samband med AI Chatbotens användning. Vi ser det som en möjlighet att samarbeta och stärka vårt partnerskap genom en tydlig och enhetlig branding av AI Chatboten.

8.2 Hänvisning till Kingswood
För att säkerställa transparens och korrekt representation av AI Chatbotens ursprung och ägande, åtar sig AI Chatboten att vara öppen och tydlig gentemot användare. Om någon användare frågar AI Chatboten om dess ursprung, ursprunglighet eller utvecklare, kommer AI Chatboten att hänvisa användaren till Kingswood som sin skapare och utvecklare. Detta innebär att AI Chatboten kommer att klart och tydligt ange att den är en produkt från Kingswood och inte en oberoende entitet. Vår avsikt med denna åtgärd är att säkerställa att användare får korrekt information om AI Chatbotens ägande och ursprung och att det inte råder någon tvekan om AI Chatbotens anknytning till Kingswood. Vi värdesätter öppenhet och ärlighet gentemot användare och är engagerade i att upprätthålla höga standarder för korrekt representation. Denna åtagande syftar till att bevara och stärka förtroendet mellan användare och Kingswood samt undvika eventuell förvirring eller missuppfattning om AI Chatbotens identitet och ägande.

9. Tillämplig Lag och Tvistlösning

9.1 Tillämplig Lag och Jurisdiktion
Detta Avtal är underkastat och regleras av svensk lag. Parterna uttrycker och samtycker härmed till exklusiv jurisdiktion i svenska domstolar för alla tvister, tvistefrågor eller anspråk som kan uppstå i samband med detta Avtal. Denna jurisdiktion inkluderar tvister som rör tolkning, giltighet, och tillämpning av detta Avtal och dess olika bestämmelser. Genom detta samtycke väljer parterna att lösa eventuella tvister som kan uppstå genom en domstolsprocess i Sverige. Detta val av jurisdiktion har som syfte att skapa en tydlig rättslig ram för hantering av tvister och främja en effektiv och rättvis lösning av eventuella konflikter som kan uppstå mellan parterna. Vi förväntar oss att tvister hanteras i enlighet med gällande svensk lagstiftning och inom ramen för svenska domstolar för att säkerställa rättvisa och rättvisa beslut. Detta avsnitt understryker vikten av rättssäkerhet och juridisk klarhet i vårt samarbete.

9.2 Tvistlösning
Vi uppmuntrar starkt och förväntar oss att eventuella tvister som kan uppstå i samband med detta Avtal hanteras med ömsesidig respekt och i en samarbetsvänlig anda. Därför ska eventuella tvister i första hand försöka lösas genom förhandling och diskussion mellan parterna. Parterna åtar sig att aktivt delta i denna förhandlingsprocess och att sträva efter en ömsesidigt godtagbar lösning. Vi tror på vikten av att försöka lösa tvister genom öppen dialog och konstruktivt samarbete.

Om, trots bägge parters ärliga ansträngningar, en överenskommelse inte nås inom rimlig tid, ska tvisten hänvisas till svenska domstolar för vidare hantering. Detta innebär att eventuella tvister som inte kan lösas genom förhandlingar ska tas upp för bedömning och avgörande av kompetenta svenska domstolar. Parterna samtycker till att acceptera domstolarnas behörighet och att följa de rättsliga processer som föreskrivs av gällande svensk lagstiftning. Vår förhoppning är att tvistlösning i domstol ska vara en sista utväg, och vi strävar alltid efter att upprätthålla goda relationer och samarbete med våra kunder. Denna tvistlösningsmekanism syftar till att säkerställa en strukturerad och rättvis process för att hantera tvister, samtidigt som den betonar vikten av ömsesidig förståelse och dialog i vårt samarbete.

10. Kontaktuppgifter

10.1 Kontakt med Kingswood
Vi uppmuntrar alltid kommunikation och samarbete med våra kunder och är redo att svara på eventuella frågor eller bemöta eventuella bekymmer som kan uppstå. För att underlätta en smidig kommunikation och kontakt med Kingswood, är följande kontaktinformation tillgänglig:

Företagsnamn: Kingswood (ett varumärke under Foxlie AB)
E-postadress: kundservice@kingwood.se
Telefonnummer: 010-750 09 44

Vi är dedikerade till att vara tillgängliga och svara på dina förfrågningar och ärenden så snart som möjligt. Om du har frågor, behöver support eller vill diskutera något relaterat till våra tjänster, är du välkommen att använda ovanstående kontaktinformation för att nå oss. Vi strävar efter att erbjuda en effektiv och professionell kundtjänstupplevelse och ser fram emot att assistera dig på bästa möjliga sätt. Oavsett om det är tekniska frågor, behov av rådgivning eller bara en generell förfrågan, är vi här för att hjälpa dig. Vi värdesätter och prioriterar din kommunikation och ser fram emot att ha en öppen och givande dialog med dig.

11. Slutbestämmelser

11.1 Hela Avtalet
Dessa villkor representerar det omfattande och fullständiga avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare överenskommelser, avtal eller förhandlingar som kan ha ägt rum. Vi har noga utformat och utvecklat detta avtal för att tydligt fastställa våra rättigheter, skyldigheter och förväntningar gentemot varandra under vårt samarbete. Det är viktigt att förstå att detta avtal är utformat för att vara omfattande och inkluderar de grundläggande principerna och villkoren för vårt samarbete. Alla tidigare muntliga eller skriftliga överenskommelser, förslag, representations- eller förhandlingsinnehåll som kan ha ägt rum mellan parterna före detta avtal anses härmed ersatta och vara utan rättsverkan. Genom att fastställa detta fullständiga avtal strävar vi efter att upprätthålla tydlighet och undvika eventuell förvirring eller otydlighet i vårt samarbete. Vi rekommenderar att parterna noga läser och förstår dessa villkor och att eventuella ändringar eller tillägg till avtalet görs skriftligen och undertecknas av båda parter för att säkerställa rättssäkerhet och en ömsesidig förståelse av vårt avtal. Detta avsnitt bekräftar vår önskan att ha ett enhetligt och fullständigt avtal som reglerar vårt samarbete och fastställer de grundläggande villkoren för vårt partnerskap.